Albums

Rubber, Reek & Fjoer (2019 CD & LP)

1 Moat ‘r del
2 Tiiink
3 Swart jild
4 Fryslân
5 Op syk nei
6 Mei elkoar
7 Dopje d’r noch ien
8 Wy gean út
9 Bloed oan de klompe
10 Graach of net
11 It libben

Keapje | Itunes | spotify

Live CD – Tynjerock (2015)

01 Intro
02 Swart jilt
03 We ride
04 Disel
05 Myn kroechje
06 Lit se mar prate
07 Mei elkoar
08 Wa hat myn sjek
09 Draak fan in wiif
10 We gean ut
11 Dopje dr noch ien

Keapje | youtube | iTunes | Spotify | Soundcloud

Helden fan de tredde helte (2012)

 1. Boartersguod
 2. Disel
 3. Bûnt en blau
 4. Neat stoppet de blues
 5. We ride
 6. Draak fan in wiif
 7. Myn kroechje
 8. Lit se mar prate
 9. Sniewite sokken
 10. In echte man
 11. Laitsje leaf
 12. Helden fan de tredde helte
 13. We bliuwe skraal

Keapje | spotify | Itunes | Soundcloud

Singles

2015 | SINGLE “Fryslân”
spotify | youtube | iTunes | Soundcloud

2013 | Dopje d’r noch ien (Single)
spotify | youtube | Itunes| Soundcloud

2011 | Sinnebril(Fryske Simmerhit)
spotify | youtube | Itunes